Version 20210323

Andmebaasi AskREACH ja müüjate liidese kasutustingimused

Neid kasutustingimusi kohaldatakse müüjate liidesele ja andmebaasile, mida haldab Saksamaa Keskkonnaamet (Umweltbundesamt, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Saksamaa), edaspidi nimetatud „teenusepakkuja“ või „meie“. Müüjate liidest ja andmebaasi ning nendega seotud rakendusprotsesse nimetatakse edaspidi teenusteks. Need on välja töötatud programmi LIFE projektis AskREACH (LIFE 16 GIE/DE/000738).

Teenuseid kasutada ning müüdavates kaupades sisalduvate väga ohtlike ainete kohta teavet anda võivad üksnes tarbijatele mõeldud tooteid pakkuvad EL-i, EL-i kandidaatriikide, EL-i potentsiaalsete kandidaatriikide ning EMP ja EFTA riikide ettevõtjad, edaspidi nimetatud „toote müüja“, „andmebaasi kasutaja“ või „teie“. Registreerida võivad end ka nimetatud ettevõtjate nõustajad.

Teenuseid osutatakse tasuta.

Kasutustingimused moodustavad siduva lepingu. Enne teenuste kasutamise alustamist peate need tingimused läbi lugema ja nendega nõustuma. Kasutustingimused koosnevad alljärgnevatest tingimustest ja privaatsusteatise tingimustest. Tingimuste muudatustest teatame teile vastavalt vajadusele. Kui tahate pärast tingimuste muutumist teenuste kasutamist jätkata, peate nõustuma uute tingimustega. Kui te uute tingimustega ei nõustu, ei saa te teenuste kasutamist jätkata.

Teenusepakkuja püüab tagada, et teenused, mida teenusepakkuja ei saa mõjutada, toimiksid tõrgeteta. Teenusepakkujal on õigus oma äranägemisel ajutiselt või püsivalt piirata juurdepääsu teenustele või osale teenustest, kui see on vajalik hooldustööde, mahupiirangute või muude teenusepakkujast sõltumatute asjaolude tõttu.

Kui teil on seoses nende kasutustingimuste või meie teenustega küsimusi, märkusi või muresid, palume võtta ühendust halduriga oma riigis (vt https://www.askreach.eu/app-database/).

Palume arvestada, et teenuspakkuja ja kohalik haldur ei ole seotud toodete müüjatega.

1. Teenuste põhifunktsioonid

Meie teenused võimaldavad teil anda teavet teie müüdavates tarbekaupades sisalduvate väga ohtlike ainete (SHVC) kohta. Lähemat teavet mõiste SHVC ning tarbija õiguse ja selle õiguse ulatuse kohta saada neid aineid puudutavat teavet leiate müüjate liidese jaotisest KKK.

Kui saate meie äpi kaudu tarbijatelt päringuid, on teil päringutele vastamiseks kolm võimalust:

  1. Väga ohtliku ainega (SHVC) seotud teabe laadimine AskREACH-i andmebaasi.

Kui sisestate andmebaasi teabe oma toodetes (sh pakendites) sisalduvate väga ohtlike ainete kohta, saavad tarbijad seda teavet vaadata otse andmebaasist. Te ei saa enam äpi kaudu päringuid, kui ajakohastate andmeid vastavalt uusimale REACH-i kandidaatainete loetelule (https://echa.europa.eu/candidate-list-table).

  1. E-kirja teel vastamine

Kui vastate väga ohtlike ainetega seotud päringule e-kirjaga, edastatakse teie e-kirjas sisalduv teave. AskREACH-i server saadab e-kirja edasi päringu esitajale ja salvestab selle krüptituna süsteemi vahemällu, sest see on tehniliselt vajalik.

  1. Otsesuhtlus

Kui eelistate saata vastuse päringu esitajale, võite saata e-kirjaga taotluse, et tarbija võtaks ühendust otse teiega. Süsteem edastab selle kirja tarbijale.

Kui jätate väga ohtlike ainetega seotud päringule vastamata, saadab süsteem teile 30 päeva möödumisel meeldetuletuse. Pärast 45 päeva möödumist võite saada korduspäringu, kui päringu esitaja seda soovib.

Saadame teenustega seotud kirjad teile elektrooniliselt. Tarbijate päringud saadetakse e-posti aadressile, mille olete selleks esitanud. Seda e-posti aadressi näidatakse nutitelefoni äpis ja veebiäpis. Muud e-kirjad (nt uuendamise meeldetuletused pärast REACH-i kandidaatainete loetelu uuendamist) saadetakse teie ettevõtte kontaktisikule.

2. Nõusolek ja registreerimine

Kui te saadate vastuseid meie süsteemi kaudu või laadite teavet meie andmebaasi, peate te nõustuma kasutustingimuste ja privaatsusteatisega. Et laadida teavet andmebaasi, peate te registreerima oma ettevõtte nime, postiaadressi ja e-posti üldaadressi (kuhu saadetakse väga ohtlike ainetega seotud päringud) ning kontaktisiku nime ja e-posti aadressi. Meie kohalikud haldurid kontrollivad esitatud andmeid ning te peate oma e-posti aadressi kinnitama. Pärast süsteemi kasutajaks registreerimist saate te kohalikule haldurile igal ajal teada anda, millisele teie ettevõtte e-posti aadressile (soovitatavalt üldaadress) tuleks tarbijate päringud saata. Süsteemi kasutajaks registreerimisel peate te valima endale kasutajanime ja parooli.

Kasutajaks registreerimisel kohustute te esitama meile täpsed, täielikud ja ajakohased andmed. Keelatud on valida kasutajanime, mille kasutamiseks teil puudub õigus, või võtta teise isiku nime ja esineda tema nime all.

Te avaldate ja kinnitate, et olete täisealine.

Te kohustute kasutama teenuseid üksnes oma ettevõtte huvides või – kui te olete nõustaja – oma kliendi huvides, mitte kolmandate isikute nimel või huvides, ning kooskõlas teile kohalduvate õigusaktidega. Kui õigusaktid keelavad teil teenuseid kasutada, ei või te teenuseid kasutada. Me ei vastuta ega pea vastutama teenuste õigusvastase kasutamise eest.

Te kohustute mitte jagama oma kontot ja parooli teiste isikutega ning kaitsma oma konto ja parooli turvalisust. Teie konto kaudu toimuva kogu tegevuse eest vastutate teie ise.

3. Kontrollimine/valideerimine

Kui registreerite ennast süsteemis toote müüjana, kontrollib kohalik haldur teie riigis teie andmeid. Ettevõtjad peavad registreerimissoovi kinnitama e-kirja või tavapostiga. Kontrolli tulemused dokumenteeritakse ja arhiveeritakse.

Kui toodete müüjad esitavad GCP-numbreid ja/või GTIN-vöötkoode, kasutatakse nende valideerimiseks GS1 andmebaasi GEPIR andmeid. See toimub võimalusel automaatselt. Muud juhtumid vaatab läbi kohalik haldur.

Kohalik haldur kontrollib ka ettevõtja e-posti aadresse, mida äpi kasutajad või toodete müüjad tahavad süsteemi e-posti aadresside loendisse lisada. Sellesse loendisse ei kanta isikute nimelisi e-posti aadresse, kui see ei ole tingimata vajalik.

4. Mida tuleks teil arvestada, kui te teenustega seoses andmeid üles laadite?

Üldjuhul kasutame me tarbijatele mõeldud toodete identimiseks GTIN-vöötkoodi. Vajadusel saab siiski kasutada ka teie enda vöötkoode. Kui tahate kasutada oma vöötkoodisüsteemi, palume võtta ühendust kohaliku halduriga teie riigis.

Meie teenuste kasutajaks registreerimisel peate märkima, kas te olete vöötkoodi omanik, jaemüüja või mõlemad, või ei kumbki. Kui te olete vöötkoodi omanik, peate te esitama oma GCP-numbrid ja/või vöötkoodivahemikud, vastasel juhul ei aktsepti süsteem teid vöötkoodi omanikuna. Kui te olete hulgimüüja või edasimüüja, valige, et te pole vöötkoodi omanik ega jaemüüja.

Me võimaldame tarbijatel üles laadida tootega seotud teavet (toote nimi, kaubamärk/tootja ja toote foto). See teave tähistatakse kasutajatelt saadud teabena ning asendatakse kohe, kui müüja laadib sama vöötkoodi kohta üles oma teabe. Me ei vastuta kasutajatelt saadud ebaõige või mittetäieliku teabe ja sisu eest ega mis tahes kahju eest, mis võib teile sellise teabe või sisuga seoses tekkida.

Väga ohtlike ainetega seotud teavet, mida te süsteemi üles laadite, näidatakse kõikidele äpi kasutajatele, kes esitavad süsteemis selle teabe saamiseks päringu. Alati on selgelt tähistatud, et teave on saadud teie ettevõttelt ning selle õigsuse eest vastutab üksnes teie ettevõte. Konkreetsete ettevõtjate väga ohtlike ainete teavet saavad vaadata tehniline haldur (Luksemburgi Teadus- ja Tehnikainstituut LIST, rue du Brill 41, L-4422 Belvaux Luxembourg) ning ülemaailmne haldur (Saksamaa Keskkonnaamet UBA, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Saksamaa).

Teavet konkreetses tootes sisalduvate väga ohtlike ainete kohta võivad üles laadida mitmesugused jae-, hulgi- ja edasimüüjad. Seetõttu võivad andmebaasis sisalduvad andmed olla vastuolulised.

Teie kontaktandmed, GCP-numbrid/vöötkoodivahemikud ja info teie vastuste kohta on AskREACH-i süsteemi kaudu kättesaadav kohalikele halduritele. Nad võivad võtta ühendust ettevõtetega, kes on jätnud vastamata, ning küsida põhjust. Kohalikud haldurid (kaasa arvatud LIST ja UBA) võivad avaldada andmebaasil põhinevat anonüümset statistikat. Eespool nimetamata andmeid konkreetse ettevõtja kohta saavad kohalikud haldurid vaadata vaid kasutajatoe pakkumiseks ja teie nõusolekul. UBA ja LIST, UBA ja kohalike haldurite organisatsioonid ning LIST ja hostinguteenuse pakkuja on sõlminud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 kohased andmekaitselepingud.

Iga kord, kui REACH-i kandidaatainete loetelu uuendatakse, saate te meeldetuletuse oma andmete ajakohastamiseks. Kui te pärast uue kandidaatainete loetelu avaldamist oma väga ohtlike ainete teavet andmebaasis ei ajakohasta, tehakse teie väga ohtlike ainete teabe juurde vastav märkus. Edaspidi näidatakse andmeid äpi kasutajatele koos selle märkusega. Siis võivad äpi kasutajad hakata teile uuesti saatma tarbijate päringuid, kuni te andmed ajakohastate.

Te kohustute ja nõustute mitte sisestama ega üles laadima andmeid ja kasutaja loodud sisu, mis on vastuolus õigusaktidega või rikuvad teiste isikute õigusi. Andmed ja sisu ei tohi olla kahjustavad, teadvalt ebaõiged, eksitavad, ähvardavad, ahistavad, solvavad, laimavad, ebasündsad ega muul põhjusel lubamatud. Toodete müüjad, kes laadivad andmebaasi toodete fotosid, peaksid kontrollima, et fotodel oleks kujutatud vaid asjaomane tarbijale mõeldud toode ning ei oleks kujutatud inimesi, autode numbrimärke, viiteid müügikohale, kus foto on tehtud vms.

Toote müüja annab teenusepakkujale teenuste kaudu üles laaditud sisu kasutamiseks ülemaailmse tagasivõetamatu tasuta lihtlitsentsi koos all-litsentsimise õigusega. Teenusepakkujal on õigus kasutada nimetatud sisu vabalt valitud ajal. See hõlmab eelkõige õigust teha sisu Euroopa äpi kaudu üldsusele kättesaadavaks. Toote müüjale jääb õigus litsentsida kõnesolevat sisu teatud tingimustel ka teistele isikutele.

Te annate siin litsentsi kogu üles laaditava sisu tõlkimiseks, kohandamiseks (vastavalt tehnilistele vajadustele), reprodutseerimiseks ja muul viisil kasutamiseks, kuivõrd see on meie teenuste osutamiseks vajalik. Tegemist on vaid litsentsiga ja üles laaditu jääb endiselt teie omandisse. Litsents on tasuta ning kehtib kõikidele materiaalsete ja mittemateriaalsete infokandjate suhtes kogu Euroopas.

Olete ka teadlik ja nõustute, et meil võib olla vaja kohandada teilt saadud sisu vastavalt sidevõrkude, seadmete, teenuste ja infokanalite tehnilistele nõuetele, kui see on meie äpi kasutajatele teenuste osutamiseks tehniliselt vajalik, ning eespool nimetatud litsentsid annavad meile selleks õiguse.

Lisaks on meil õigus teenustega seotud sisu mis tahes ajal ja oma äranägemisel kustutada, kui mõni kolmas isik väidab, et teie esitatud sisu ei vasta kasutustingimustele. Teid teavitatakse sellest vastavalt vajadusele.

Sisu loomisel kohustub toote müüja järgima kohaldatavaid õigusakte (sh karistus-, konkurentsi- ja lastekaitseõigust) ning mitte rikkuma kolmandate isikute õigusi (sh nime-, kaubamärgi-, autori- ja isikuandmete kaitse õigusi).

Kui sisu osaks on hüperlingid kolmandate isikute veebilehtedele, kinnitab toote müüja, et tal on õigus neid hüperlinke kasutada ning lingitud veebileht (lingi alt avanev lehekülg) on õigusaktidega kooskõlas ega riku kolmandate isikute õigusi.

Teenusepakkujal on igal ajal õigus blokeerida juurdepääs konkreetsele sisule, näiteks õigusaktide või kolmandate isikute õiguste rikkumise kahtluse korral. Toote müüjal ei ole õigust nõuda teenuste konkreetsete funktsioonide säilimist.

Jätame endale õiguse kontrollida AskREACH andmebaasis olevat teavet toodetes sisalduvate väga ohtlike ainete kohta. Meie LIFE AskREACHi projektipartnerid ostavad juhuslikult valitud tooteid, mille kohta on andmebaasis teave olemas. Seejärel analüüsitakse nende keemilist koostist. Kui selgub, et väga ohtlikke aineid leidub toodetes kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, kuigi tarnija on andmebaasis öelnud, et see nii ei ole, võetakse tarnijaga ühendust ja antakse võimalus seletuseks. Analüüside tulemused avaldatakse. Mõned projektipartnerid jätavad endale õiguse avaldada vastutavate ettevõtete nimed oma aruandes koos ostetud toodete testitulemustega. Ametlik projekti AskREACH aruanne ei sisalda ettevõtete nimesid. Kehtivate õigusaktide nõuetele mittevastavuse korral võivad projektipartnerid algatada täiendavaid regulatiivmeetmeid.

5. Mis saab, kui toodet enam ei müüda?

Kui toodet enam ei müüda, on teil võimalik tähistada see mitteaktiivsena. Teave väga ohtlike ainete kohta tuleks siiski andmebaasi jätta, sest tarbijad võivad selle teabe saamiseks ka edaspidi päringuid esitada.

6. Kattuvad vöötkoodid

Väga ohtlike ainetega seotud teavet saab esitada eri toodete kohta, mille vöötkoodinumber on sama, või ühe toote eri versioonide kohta, millel on sama vöötkood.

7. Keeled

Tarbija päring edastatakse teile tarbija keeles ja inglise keeles. Teile teatatakse ka tarbija asukohariik, et saaksite soovi korral vastata e-kirjaga talle sobivas keeles. Kui te laadite tooteinfo meie andmebaasi, tõlgitakse standarditud andmed automaatselt. Vabas vormis andmeid (nt ohutu kasutamise juhised, PDF-id, lingid jm) praeguse seisuga ei tõlgita.

8. Jaemüüjad – vöötkoodide omanikud

Tarbijad saadavad väga ohtlike ainetega seotud päringud meie äpi kaudu vöötkoodide omanikele ja jaemüüjatele. Päringule vastamise eest vastutab adressaat. Vöötkoodi omanikule adresseeritud päringu koopia võidakse saata jaemüüjale. Sel juhul antakse jaemüüjale ka teada, kui vöötkoodi omanik ei ole väga ohtlike ainetega seotud päringule vastanud 30 päeva jooksul (meeldetuletus) ja seejärel ka 45 päeva möödumisel. Jaemüüja võib otsustada päringule ise vastata.

9. Andmebaasi kasutaja muud kohustused

Andmebaasi kasutaja kohustub hoiduma mis tahes tegevusest, mis võib portaali toimimist häirida ja/või portaali ning selle tehnilise infrastruktuuri üle koormata. Selle tingimuse rikkumise korral kaotate teenuste kasutamise õiguse ja teenustele juurdepääsu.

Kui teenuste või nende funktsioonide kasutamisel tekib tõrkeid, kohustub kasutaja tekkinud tõrgetest viivitamata teatama teenusepakkujale või kohalikule haldurile. Sama teatamiskohustus on andmebaasi kasutajal ka siis, kui talle saab teatavaks, et kolmandate isikute avaldatud sisu on vastuolus kohaldatavate õigusaktidega või rikub kolmandate isikute õigusi.

10. Kes vastutab teabe eest, mida andmebaasi või äpi kasutaja üles laadib/edastab?

Kogu teabe ja sisu eest, mida andmebaasi või äpi kasutajad teenuste kaudu avaldavad või edastavad, vastutab üksnes isik, kellelt konkreetne sisu pärineb. Me ei vastuta toodete müüjate või tarbijate esitatava teabe õigsuse eest. Seisukohad, mida andmebaasi või äpi kasutajad võivad vastustes esitada, ei pruugi kattuda meie enda seisukohtadega.

Toodete müüjad ja äpi kasutajad kasutavad nimetatud teavet ja sisu oma vastutusel ning me ei vastuta ebaõige või mittetäieliku teabe ja sisu eest ega mis tahes kahju eest, mis võib sellise teabe või sisuga seoses tekkida. Me ei kontrolli ega pea mis tahes viisil suunama, kuidas andmebaasi ja äpi kasutajad sisu tõlgendavad ja kasutavad või kuidas nad pärast sisuga tutvumist tegutsevad. Te nõustute, et me ei vastuta, millist sisu te teenuste kaudu saate või kas see teile sobib. Me ei saa tagada, et kõik äpi kasutajad, kellega te teenuste kasutamise käigus suhtlete, esinevad õige nime all ning me ei vastuta isikute eest, kes äppi kasutavad.

11. Kust nõu saada?

Palume teil tutvuda kasutusjuhendiga AskREACH-i veebilehel või teie kohaliku halduri veebilehel (vt https://www.askreach.eu/app-databasee). Teil on võimalik tutvuda oma kontol olevate andmete muutmise kontroll-logiga ning selle järgi kindlaks teha konkreetne autor/toimetaja, kes muudatused tegi. Lisaks on teil võimalus küsida nõu oma kohalikult haldurilt (vt https://www.askreach.eu/app-database).

12. Mis juhtub, kui ma ei taha enam teenuseid kasutada?

Kui tahate oma konto meie süsteemist kustutada, saatke palun e-kiri oma kohalikule haldurile. Infot teilt saadud andmete kasutamise kohta pärast seda, kui te meie teenuste kasutamise lõpetate, leiate meie privaatsustingimustest ning eespool nimetatud litsentsitingimustest. Teave teie toodete kohta jääb andmebaasi, kuid tähistatakse mitteaktiivsena. Meil on oma äranägemisel ja mis tahes põhjusel õigus keelata teil teenuste kasutamine või peatada teie juurdepääs teenustele, sealhulgas nende tingimuste rikkumise tõttu. Meil on ainuõigus otsustada, kas te olete tingimustes sätestatud piiranguid rikkunud või mitte.

13. Autoriõigus ja kaubamärgiõigus

Teenustes või teenuste kaudu kuvatavad, esitatavad või kättesaadavaks tehtud materjalid, sealhulgas tekst, kujundus, andmed, tooted, fotod, kujutised, illustratsioonid ja kasutajatelt saadud sisu (edaspidi üheskoos „sisu“) on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi õigustega. Te nõustute arvestama kõiki kasutatava sisuga seonduvaid autoriõiguse märkeid, kaubamärgireegleid, infot ja piiranguid. Te olete teadlik, et keelatud on teile mittekuuluvat sisu kasutada, kopeerida, muuta, tõlkida, avaldada, edastada, levitada, esitada, üles laadida, kuvada, litsentsida, müüa või mis tahes muul viisil äriliselt kasutada

14. Vastutus

Teenusepakkuja ja kohalik haldur ei taga müüjate liidese ja andmebaasi kättesaadavust, usaldusväärsust ja toimivust ega sobivust teie kasutusotstarbeks.

Vastutus on sõnaselgelt välistatud, välja arvatud tahtliku või raskelt hooletu rikkumise puhul, surma, kehavigastuse või tervisekahjustuse põhjustamise korral, antud kvaliteedigarantii rikkumise või puuduse teadliku varjamise korral, olulise lepingulise kohustuse rikkumise või seadusejärgse tootevastutuse puhul. Olulised lepingulised kohustused on kohustused, mida täitmata ei ole võimalik lepingut nõuetekohaselt täita ning mille täitmist lepinguosalised võivad tavaliselt eeldada. Oluliste lepinguliste kohustuste rikkumise puhul piirdub vastutus seda tüüpi lepingute puhul tavapärase ja ettenähtava kahjuga, välja arvatud tahtliku või raskelt hooletu rikkumise korral.

Andmebaasis olev teave tehakse kättesaadavaks sellisel kujul, nagu see on esitatud või saadud, ning ilma otseste või kaudsete garantiideta. Teenusepakkuja ja kohalik haldur ei taga, et teave on täielik ja õige.

Samuti ei anna me mis tahes garantiid andmebaasi või äpi kasutajate isikusamasuse ja nende edastatava teabe kohta ega isikute kohta, kellega teenuste kasutamise käigus suheldakse, ning õiguskaitsevahendite kättesaadavuse ja kahju hüvitatavuse kohta.

Teenuste kasutamise ning esitatud või edastatud info ja andmete eest vastutab andmebaasi kasutaja ise, kaasa arvatud kolmandatele isikutele tekitatud otsese või kaudse kahju korral. Eelkõige on andmebaasi kasutaja ise ainuvastutav selle eest, kuidas ta saadud infot tõlgendab ja kasutab.

Lisaks on andmebaasi kasutajal keelatud eksitada kolmandaid isikuid, eriti seoses saadud teabe sisu, allika ja uuenduste kuupäevadega.

15. Vastutusest vabastamine

Andmebaasi kasutaja vabastab teenusepakkuja, kohaliku halduri ning nende töötajad ja esindajad vastutusest seoses kõigi kolmandate isikute nõuetega, mis seostuvad kolmandate isikute õiguste rikkumise või väidetava rikkumisega või andmebaasi kasutaja tegevusega teenuste kasutamisel. Lisaks kohustub andmebaasi kasutaja hüvitama kõik teenusepakkuja ja kohaliku halduri kulud, mis on tekkinud seoses kolmandate isikute nõuetega. Hüvitamisele kuuluvad ka mõistlikud õigusabikulud.

16. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Nendele kasutustingimustele kohaldatakse Saksamaa õigust ja need kuuluvad Saksamaa Dessau-Rosslau kohtu ainualluvusse. Andmebaasi kasutaja ja kohaliku halduri vaidlustele kohaldatakse vastava riigi õigust ning need lahendatakse kohaliku halduri asukohariigi kohtus.

17. Tingimuste autonoomsus

Kui mõni eespool sätestatud tingimustest ei kehti või osutub tulevikus kehtetuks, jäävad kõik ülejäänud tingimused edasi kehtima.