Version 20210323

Warunki użytkowania bazy danych AskREACH wraz z interfejsem dostawcy

Niniejsze warunki użytkowania dotyczą interfejsu dostawcy oraz bazy danych, opracowanych i dostarczonych przez niemiecką Agencję Ochrony Środowiska (Umweltbundesamt, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Niemcy), zwaną dalej „dostawcą serwisu” lub „nami”. Interfejs dostawcy wraz z bazą danych oraz niezbędną logiką biznesową zwane są dalej „serwisem”. Zostały opracowane w ramach projektu LIFE AskREACH (LIFE 16 GIE/DE/000738).

Tylko komercyjni dostawcy wyrobów z UE, krajów kandydackich do UE, „potencjalnych krajów kandydackich do UE”, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) mogą korzystać z tego serwisu i wprowadzać informacje o substancjach stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) w wyrobach, których dostarczają. Dodatkowo zarejestrować może się konsultant reprezentujący takie firmy.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

Warunki użytkowania stanowią wiążącą umowę. Przed uzyskaniem dostępu do usług i korzystaniem z nich, należy przeczytać i zaakceptować te warunki. Warunki użytkowania obejmują zapisy, które przedstawiono poniżej, jak również zapisy deklaracji o ochronie danych osobowych. Jeśli którekolwiek z tych zapisów ulegnie zmianie, zostaniesz o tym poinformowany/-a. Jeśli chcesz nadal korzystać z usług po zmianie zapisów, musisz wyrazić zgodę na nowe postanowienia. Jeśli zdecydujesz się nie akceptować nowych postanowień, nie będziesz mógł/mogła już korzystać z usług.

Dostawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie usług, w zakresie, w którym ma na to wpływ. Ma on prawo ograniczyć dostęp do serwisu w całości lub w części, tymczasowo lub stale, z powodu prac konserwatorskich, wymogów przepustowości lub innych zdarzeń poza jego kontrolą.

Jeśli masz pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące warunków użytkowania lub naszego serwisu, prosimy o kontakt z administratorem regionalnym w twoim kraju (zob. https://www.askreach.eu/app-database/).

Dostawca serwisu oraz administrator regionalny są niezależni od dostawców wyrobów.

1. Główne funkcje serwisu

Możesz korzystać z naszego serwisu, aby przedstawić informacje o SVHC w wyrobach konsumenckich, których jesteś dostawcą. Definicję SVHC znajdziesz w „Najczęściej zadawanych pytaniach” (FAQ) w interfejsie dostawcy, przeczytasz tam także o prawie konsumentów do informacji na temat tych substancji oraz o zakresie tego prawa.

Jeśli otrzymasz zapytania od konsumentów z naszych aplikacji, masz trzy możliwości odpowiedzi:

  1. Wprowadzenie informacji o SVHC do bazy danych AskREACH

Jeśli wprowadzisz informacje o SVHC w twoich wyrobach (w tym w opakowaniach) do bazy danych, konsumenci będą mieć do nich bezpośredni dostęp. Nie będziesz już otrzymywać zapytań o SVHC, o ile będziesz regularnie aktualizować dane w bazie zgodnie z najnowszą listą kandydacką substancji REACH (https://echa.europa.eu/candidate-list-table).

  1. Odpowiedź e-mailem

Jeśli odpowiadasz na zapytanie o SVHC e-mailem, informacje zawarte w e-mailu zostaną przekazane nadawcy zapytania. Serwer AskREACH przekazuje mu twój e-mail i przechowuje go w zaszyfrowanej formie w systemie jedynie do celów technicznych.

  1. Kontakt bezpośredni

Jeśli wolisz wysłać odpowiedź do wnioskodawcy, możesz przesłać prośbę e-mail z prośbą o bezpośredni kontakt z konsumentem. System przekaże to następnie konsumentowi.

Jeśli nie odpowiesz na zapytanie o SVHC, system po 30 dniach przyśle ci przypomnienie. Po 45 dniach możesz otrzymać kolejne zapytanie, jeśli pytający sobie tego życzy.

W ramach serwisu przesyłamy Ci e-maile. Zapytania od konsumentów będą przesyłane na podany przez ciebie adres e-mail, przeznaczony do tego celu. Ten adres jest widoczny w aplikacji na smartfony i aplikacji webowej. Inne e-maile będą przesyłane do ciebie jako do osoby kontaktowej twojej firmy (np. przypomnienia o aktualizacji danych po zaktualizowaniu listy kandydackiej SVHC).

2. Zgoda i rejestracja

Jeśli odpowiadasz za pośrednictwem naszego system lub wprowadzasz informacje do naszej bazy danych, musisz zgodzić się na warunki użytkowania oraz deklarację o ochronie danych osobowych. Jeśli chcesz wgrać informacje do bazy danych, musisz się zarejestrować, podając nazwę firmy, adres i adres e-mail (do otrzymywania zapytań SVHC), a także nazwisko i adres e-mail osoby kontaktowej. Następnie nasi regionalni administratorzy zweryfikują te dane, a ty musisz potwierdzić swój adres e-mail. Niezależnie od tego, czy zarejestrujesz się w systemie, czy nie, zawsze możesz podać administratorom regionalnym, na który adres e-mail w twojej firmie (najlepiej ogólny, niespersonalizowany) należy przesyłać zapytania od konsumentów. Kiedy zarejestrujesz się w systemie, musisz wybrać nazwę użytkownika i hasło.

Zobowiązujesz się podać nam dokładne, kompletne i aktualne informacje rejestracyjne o sobie. Nie możesz podawać jako nazwy użytkownika (ID) nazwiska, do którego używania nie masz prawa, ani nazwiska innej osoby z zamiarem podszywania się pod nią.

Zapewniasz i gwarantujesz, że jesteś pełnoletni/-a.

Zobowiązujesz się korzystać z naszych usług tylko na rzecz swojej firmy lub – jeśli jesteś konsultantem – na rzecz swojego klienta, nie zaś w imieniu ani na rzecz innych osób trzecich, a także tylko w sposób zgodny z wszystkimi obowiązującymi cię przepisami prawa. Nie możesz korzystać z usług w sposób zabroniony obowiązującym prawem. Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie przez ciebie z naszych usług w sposób niezgodny z prawem.

Zobowiązujesz się nie udostępniać nikomu konta ani hasła oraz chronić ich bezpieczeństwo. Jesteś odpowiedzialny/-a za wszystkie działania związane z twoim kontem.

3. Procedury weryfkacji

Weryfikacji dostawców wyrobów po zarejestrowaniu się przez nich w systemie dokonuje administrator regionalny w danym kraju.


Po zarejestrowaniu się w systemie jako dostawca artykułów weryfikacja zostanie przeprowadzona przez regionalnego administratora w Twoim kraju.

Firmy muszą potwierdzić, że chcą się zarejestrować, e-mailem lub listem tradycyjnym. Weryfikacja zostaje udokumentowana do wglądu w przyszłości.

Podawane przez dostawców wyrobów prefiksy GCP i/lub zakresy kodów kreskowych GTIN są weryfikowane przez porównanie z danymi w bazie GS1 GEPIR, automatycznie, o ile to możliwe. W przeciwnym razie zajmie się tym administrator regionalny.

Poza tym administrator regionalny weryfikuje adresy e-mail, które użytkownicy aplikacji proponują wpisać na wewnątrzsystemową listę adresów mailowych. O ile to możliwe, na tej liście nie ma spersonalizowanych adresów e-mail.

4. Co musisz wziąć pod uwagę, wprowadzając informacje do serwisu?

Do identyfikacji wyrobów konsumenckich zwykle używamy kodu kreskowego GTIN. Można jednak korzystać także z własnych kodów kreskowych. Prosimy o kontakt z administratorem regionalnym, jeśli chcesz wprowadzić system własnych kodów kreskowych.

Rejestrując się w naszym serwisie, musisz podać, czy jesteś właścicielem kodu kreskowego, sprzedawcą detalicznym, czy też i jednym, i drugim lub żadnym z powyższych. Jako właściciel kodu musisz podać także zakresy kodu oraz GCP (global company prefix – prefiks firmy), inaczej system nie zaakceptuje cię jako właściciela kodu. Jeśli jesteś hurtownikiem lub dystrybutorem, nie wybieraj ani opcji „właściciel kodu”, ani „sprzedawca detaliczny”.

Pozwalamy konsumentom wprowadzać do systemu pewne informacje o wyrobach: nazwę wyrobu, markę/firmę i zdjęcie wyrobu. Są one oznaczone jako pozyskane w drodze crowdsourcingu i zastępowane informacjami od dostawcy tego wyrobu, kiedy tylko ten wprowadzi dane dla tego kodu kreskowego. Nie odpowiadamy za jakiekolwiek błędy lub braki w informacjach lub treściach z crowdsourcingu ani za ewentualne szkody lub straty, które możesz ponieść w związku z nimi.

Informacje o SVHC, które wprowadzasz do system, są wyświetlane wszystkim użytkownikom aplikacji, którzy o nie poproszą za pośrednictwem systemu. Zawsze jest wyraźnie zaznaczone, że informacje pochodzą z twojej firmy i że to ona jest odpowiedzialna za ich poprawność. Informacje o SVHC związane z daną firmą są widoczne dla administratora aplikacji (Luxembourg Institute of Science and Technology LIST, rue du Brill 41, L-4422 Belvaux Luxembourg) oraz administratora globalnego (niemiecka Agencja Ochrony Środowiska UBA, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Niemcy).

Informacje o zawartości SVHC w określonych wyrobach mogą zostać wprowadzone do bazy przez kilku różnych sprzedawców detalicznych, hurtowników lub dystrybutorów. Możliwe jest więc, że w bazie znajdą się sprzeczne informacje.

Administratorzy regionalni będą mieć dostęp za pośrednictwem systemu AskREACH do twoich danych kontaktowych, zakresów GCP/kodów kreskowych oraz informacji o tym, czy odpowiadasz na zapytania w przewidzianym terminie. Do firm, które nie odpowiadają, będą zwracać się z prośbą o wyjaśnienia. Administratorzy regionalni (w tym LIST i UBA) mogą publikować anonimowe statystyki z bazy danych. Dane dotyczące konkretnych firm, inne niż te wyżej wymienione, są widoczne tylko dla administratorów regionalnych w ramach ich działań w helpdesku i za twoją zgodą. Zawarto umowy o ochronie danych i zachowaniu poufności między UBA a LIST, UBA a organizacjami administratorów regionalnych oraz między LIST a hostem zewnętrznym.

Przy każdej aktualizacji listy kandydackiej REACH substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) otrzymasz przypomnienie o aktualizacji swoich danych. Jeśli nie zaktualizujesz danych o SVHC w swoich wyrobach w bazie po opublikowaniu nowej listy kandydackiej, do twoich danych o SVHC zostanie dodana odpowiednia uwaga. Dane nadal będą pokazywane użytkownikom aplikacji, razem z tą uwagą. Użytkownicy mogą wtedy wysyłać ci nowe zapytania, aż zaktualizujesz dane.

Zapewniasz, gwarantujesz i wyrażasz zgodę na to, by nie wprowadzać ani nie uploadować (przesyłać do bazy) żadnych treści, które naruszają obowiązujące prawo, w tym prawa innych osób. Wprowadzane (uploadowane) treści nie mogą być szkodliwe, niezgodne z prawdą, oszczercze, obsceniczne, nie mogą wprowadzać w błąd, mieć charakteru gróźb ani nękania, ani być nieodpowiednie pod innym względem. Użytkownicy aplikacji, którzy przesyłają do bazy danych zdjęcia wyrobów są informowani, że te zdjęcia mogą pokazywać wyłącznie dany wyrób konsumencki, bez żadnych osób, numerów rejestracyjnych pojazdów, przedmiotów sugerujących, w którym sklepie zostało zrobione zdjęcie itd.

Użytkownik przyznaje dostawcy serwisu przestrzennie i czasowo nieograniczone, nieodwołalne, niewyłączne, nieodpłatne prawo, które może być przenoszone na osoby trzecie, do wykorzystywania treści przesłanych do serwisu. Dostawca serwisu jest upoważniony do korzystania z treści w dowolnym czasie. Obejmuje to przede wszystkim prawo do publicznej dostępności poprzez europejskie aplikacje mobilne. Ten zapis nie ma wpływu na prawo użytkownika do przyznania osobom trzecim praw do treści w ramach pewnych modeli licencjonowania.

Niniejszym udzielasz licencji na tłumaczenie, modyfikowanie (do celów technicznych), reprodukowanie i inne działania dotyczące wszystkich treści przesyłanych przez użytkowników, umożliwiające nam prowadzenie serwisu w każdej sytuacji. Jest to tylko licencja – pozostajesz właścicielem przesłanych przez użytkowników treści. Licencji tej udzielasz nieodpłatnie w odniesieniu do wszystkich nośników materialnych i niematerialnych, w Europie.

Przyjmujesz także do wiadomości i wyrażasz zgodę na dokonywanie przez nas zmian w treściach przesyłanych przez użytkowników, dotyczących twoich wyrobów, w celu dostosowania ich do wymogów technicznych sieci, urządzeń, serwisów lub mediów, przy podejmowaniu niezbędnych kroków technicznych, aby dostarczyć usługi użytkownikom naszej aplikacji, a wyżej wymienione licencje obejmują prawo do takich działań.

Zastrzegamy sobie także prawo do usuwania treści z serwisu w dowolnym momencie, jeśli ktoś stwierdzi, że dane treści naruszają przedstawione tu warunki, wyłącznie według naszego uznania. W takim przypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Tworząc własne treści, dostawca wyrobu zobowiązuje się przestrzegać obowiązującego prawa (np. prawa karnego, prawa konkurencji i przepisów prawnych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży) i nie naruszać praw osób trzecich (np. prawa do nazwy, znaku towarowego, praw autorskich i ochrony danych).

W przypadku, gdy treści zawierają hiperłącza do stron lub podstron osób trzecich, dostawca wyrobu zapewnia, że ma prawo używania tego hiperłącza i że strona, do której ten link odsyła, jest zgodna z obowiązującym prawem i nie narusza praw osób trzecich.

Dostawca serwisu jest uprawniony do blokowania dostępu do poszczególnych treści w dowolnym momencie, np. jeśli istnieją podejrzenia, że treści te naruszają obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich. Dostawca wyrobów nie ma żadnych roszczeń do utrzymania poszczególnych funkcjonalności serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia informacji o SVHC w wyrobach znajdujących się w bazie AskREACH. Nasi partnerzy projektu w LIFE AskREACH mogą kupować wyroby, o których informacje są dostępne w bazie danych. Będą one następnie analizowane chemicznie. W przypadku stwierdzenia obecności SVHC w wyrobach w stężeniach powyżej 0,1% w / w, mimo że dostawca stwierdził w bazie danych, że tak nie jest, skontaktujemy się z dostawcą i będzie miał on możliwość złożenia oświadczenia przed jakimikolwiek innymi działaniami. Wyniki analiz zostaną opublikowane. Niektórzy partnerzy projektu zastrzegają sobie prawo do publikowania nazw firm, których wyroby będą analizowane we własnym raporcie wraz z wynikami testów zakupionych produktów. Oficjalny raport AskREACH nie będzie zawierał nazw firm. W przypadku niezgodności z istniejącymi przepisami partnerzy projektu mogą podjąć dalsze działania regulacyjne.

5. Co zrobić, jeśli wyrób wycofano z obrotu?

Wyrób, którego nie ma już w obrocie na rynku, można oznaczyć jako nieaktywny. Jednak informacja o SVHC musi pozostać w bazie danych, ponieważ konsumenci mogą nadal o nią pytać.

6. Niezgodność kodów kreskowych

W bazie można przechowywać informacje o SVHC w różnych wyrobach mających ten sam numer kodu kreskowego lub różnych wersjach tego samego wyrobu z identycznym kodem kreskowym.

7. Kwestie językowe

Zapytanie od konsumenta otrzymujesz w jego języku oraz po angielsku. Zostaniesz także poinformowany/-a o kraju pochodzenia konsumenta, tak aby móc odpowiedzieć mu e-mailowo we właściwym języku, jeśli sobie życzysz. Kiedy jednak prześlesz informacje o swoich wyrobach do naszej bazy danych, zestandaryzowane dane zostaną automatycznie przetłumaczone. Niesformalizowane dane takie jak informacje o bezpiecznym użytkowaniu, pliki PDF, linki itd. nie są obecnie tłumaczone.

8. Sprzedawcy detaliczni – właściciele kodów

Konsumenci będą przesyłać zapytania o SVHC za pośrednictwem naszych aplikacji do właścicieli kodów kreskowych i sprzedawców detalicznych. Odpowiedzialność za udzielenie odpowiedzi ponosi adresat. Jeśli zapytanie skierowane jest do właściciela kodu kreskowego, jego kopia może także zostać przesłana do sprzedawcy detalicznego. W takim przypadku sprzedawca detaliczny jest także informowany, jeśli właściciel kodu nie odpowiedział na zapytanie o SVHC po 30 dniach (kiedy otrzymuje przypomnienie) i po 45 dniach. Sprzedawca detaliczny może samodzielnie odpowiedzieć na zapytanie.

9. Dalsze zobowiązania użytkowników bazy danych

Użytkownik bazy danych musi powstrzymać się od jakiegokolwiek działania, które prawdopodobnie mogłoby wpłynąć niekorzystanie na działanie portalu lub stojącej za nim infrastruktury technicznej, i/lub je przeciążyć. Naruszenie tej zasady pozbawi cię prawa do korzystania i dostępu do serwisu.

W przypadku zakłócenia działania serwisu lub jego funkcjonalności, użytkownik bazy danych powinien natychmiast powiadomić o tym dostawcę serwisu lub administratora regionalnego. To samo dotyczy uzyskania przez użytkownika bazy danych informacji o treściach opublikowanych przez osoby trzecie, w oczywisty sposób naruszających obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich.

10. Kto odpowiada za informacje wprowadzone/przesłane przez użytkowników bazy danych lub aplikacji?

Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje i treści opublikowane lub przesłane za pośrednictwem serwisu przez użytkowników bazy danych lub aplikacji ponosi osoba, od której te treści pochodzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność informacji podawanych przez dostawców wyrobów lub konsumentów. Opinie wyrażane przez lub użytkowników bazy danych lub aplikacji nie muszą odzwierciedlać naszych poglądów.

Dostawcy wyrobów i użytkownicy aplikacji zapoznają się z takimi informacjami i treściami na własne ryzyko, my zaś nie ponosimy odpowiedzialności za błędy ani pominięcia w tych informacjach i treściach, ani za szkody lub straty poniesione w związku z nimi. Nie możemy kontrolować tego, w jaki sposób użytkownicy bazy danych i aplikacji interpretują i wykorzystują te treści ani jakie działania podejmują po zapoznaniu się z nimi, i nie mamy obowiązku podejmować w związku z tym żadnych kroków. Niniejszym zwalniasz nas z odpowiedzialności za treści przyjmowanie lub odrzucane przez siebie za pośrednictwem serwisu. Nie możemy zagwarantować tożsamości wszystkich użytkowników, z którymi masz kontakt podczas korzystania z serwisu i nie ponosimy odpowiedzialności za to, kto uzyskuje do niego dostęp.

11. Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Zajrzyj do podręcznika użytkownika, który znajdziesz na stronie internetowej AskREACH lub na stronie swojego regionalnego administratora (zob. https://www.askreach.eu/app-database). Zawsze możesz przejrzeć informacje w dzienniku kontroli (audit log) o modyfikacji danych na twoim koncie i sprawdzić, kto je wprowadzał/edytował. Możesz także zwrócić się o pomoc do swojego administratora regionalnego (zob.https://www.askreach.eu/app-database).

12. Co jeśli nie chcę już korzystać z serwisu?

Jeśli chcesz usunąć swoje konto z naszego systemu, wyślij e-mail do Twojego administratora regionalnego. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz licencjami wymienionymi powyżej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak traktujemy dostarczone nam przez ciebie informacje, kiedy przestajesz korzystać z naszego serwisu. Informacje o twoich wyrobach pozostaną w bazie danych, ale oznaczone jako nieaktywne. Możemy także cofnąć ci prawo do korzystania z serwisu (lub zawiesić dostęp do niego) z dowolnego powodu według naszego uznania, między innymi naruszenia przez ciebie niniejszych warunków. Mamy wyłączne prawo określania, czy naruszasz jakiekolwiek warunki ustanowione w niniejszym dokumencie.

13. Prawa autorskie i znaki towarowe

Materiały wyświetlane, przedstawiane lub udostępniane w serwisie lub za jego pośrednictwem, w tym, lecz nie wyłącznie, teksty, grafika, dane, wyroby, fotografie, obrazy, ilustracje, zgłoszenia od użytkowników itd. (wszystko powyższe zwane jest tu „treściami”) są chronione prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Wyrażasz zgodę na stosowanie się do wszystkich not o prawach autorskich, zasad dotyczących znaków towarowych, informacji i ograniczeń związanych z wszelkimi treściami, do których masz dostęp. Wyrażasz także zgodę na powstrzymanie się od używania, kopiowania, reprodukowania, modyfikowania, tłumaczenia, publikowania, transmitowania, rozpowszechniania, wykonywania, przesyłania (uploadowania), wyświetlania, udzielania licencji na, sprzedawania i wykorzystywania w inny sposób treści niebędących twoją własnością do jakichkolwiek celów

14. Odpowiedzialność

Dostawca serwisu ani administrator regionalny nie mogą zagwarantować dostępności, niezawodności ani funkcjonalności interfejsu użytkownika i bazy danych, ani też tego, że będą one odpowiednie do twoich celów.

Odpowiedzialność jest wyłączona, o ile nie dotyczy zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, zagrożenia życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu wynikających z założenia gwarancji jakości, nieuczciwego ukrywania wad lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych, bądź opiera się na przepisach dotyczących odpowiedzialności za produkt. Istotne zobowiązania umowne to te zobowiązania, których wypełnienie przede wszystkim umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na przestrzeganiu których umawiające się strony mogą się regularnie opierać. Odpowiedzialność za naruszenie tych zobowiązań ogranicza się do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie wynikają one z umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

Informacje z bazy danych są udostępniane tak jak zostały wprowadzone lub otrzymane, bez żadnych wyraźnych lub milczących gwarancji. Dostawca serwisu ani administrator regionalny nie gwarantują braku wad ani możliwych błędów.

Nie udziela się także żadnych gwarancji co do tożsamości wszystkich innych użytkowników bazy danych czy aplikacji ani co do przekazywanych przez nich informacji, z którymi można się zetknąć podczas korzystania z serwisu; wyłączone są także wszelkie roszczenia i powództwa o odszkodowania z tego tytułu.

Użytkownik bazy danych ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z serwisu, a w szczególności za przekazywane lub wymieniane dane i informacje, w tym także w przypadku wszelkich bezpośrednich lub pośrednich szkód wyrządzonych osobom trzecim. Użytkownicy bazy danych ponoszą w szczególności wyłączną odpowiedzialność za sposób interpretacji i wykorzystania uzyskanych informacji.

Ponadto korzystanie z serwisu przez użytkownika bazy danych nie może wprowadzać w błąd osób trzecich, w szczególności jeśli chodzi o treść uzyskanych informacji, ich źródło i datę aktualizacji.

15. Roszczenia zwrotne

Użytkownik bazy danych zwalnia dostawcę serwisu, administratora regionalnego i ich pracowników lub pośredników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich, w wypadku roszczeń wynikających z domniemanych lub faktycznych naruszeń praw i/lub naruszeń praw osób trzecich przez działania podjęte przez użytkownika bazy danych w związku z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez dostawcę serwisu i administratora regionalnego w wyniku roszczeń osób trzecich. Do podlegających zwrotowi kosztów należą także koszty adekwatnej obrony prawnej.

16. Jurysdykcja

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu niemieckiemu i wyłącznej jurysdykcji sądu w Dessau-Rosslau (Niemcy). W przypadku sporów między użytkownikiem bazy danych a administratorem regionalnym obowiązują właściwe prawa krajowe i jurysdykcja sądów w kraju administratora regionalnego.

17. Klauzula salwatoryjna

Jeśli którykolwiek z powyższych zapisów jest nieważny lub utraci ważność, pozostałe zapisy nadal obowiązują.