Version 20210323

Uslovi korišćenja AskREACH baze podataka i interfejsa za snabdevače

Ovi uslovi korišćenja odnose se na intefejs za snabdevače i bazu podataka koju pruža Agencija za zaštitu životne sredine Nemačke (Umweltbundesamt, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Germany), u daljnjem tekstu pružalac, mi, naš. Intefejs za snabdevače zajedno sa bazom podataka čine neophodnu poslovnu logiku u pružanju usluga. Razvijeni su u okviru LIFE AskREACH projekta (LIFE 16 GIE/DE/000738).

Samo komercijalni snabdevači potrošačkih proizvoda iz EU, država kandidata za EU, „potencijalnih država kandidata“ za EU, EEA i EFTA zemalja, mogu koristiti usluge i dostavljati informacije o supstancama koje izazivaju zabrinutost (SVHC, eng. Substances of Very High Concern) za proizvode koje snabdevaju. Takođe, konsultant ovlašćen od strane kompanije može koristiti usluge i dostavljati informacije.

Korišćenje ove usluge je besplatno.

Ovi uslovi korišćenja su pravno obavezujući. Vaše pravo da koristite naše usluge podrazumeva da ste pristali na uslove korišćenja. Uslovi korišćenja se sastoje od odredaba koji su dole navedeni, kao i od izjave o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko se bilo koja od ovih odredbi promeni, bićete obavešteni. U tom slučaju možete odlučiti da ne prihvatite nove odredbe, ali tada više nećete moći da koristite naše usluge. Ukoliko nastavite da koristite uslugu nakon što su odredbe promenjene, smatraće se da ste na njih pristali.

Pružalac će uložiti sve napore kako bi omogućio nesmetan rad usluge. Podrazumeva se da se to odnosi na usluge na koje pružalac ima uticaj. Pružalac ima slobodu ograničenja pristupa uslugama delimično ili u celosti, privremeno ili trajno, zbog održavanja, ograničenja kapaciteta i drugih događaja koji su izvan kontrole pružalaca.

Ukoliko imate pitanja, komentare ili primedbe u vezi sa ovim uslovima korišćenja naših usluga, molimo vas da kontaktirate vašeg regionalnog administratora (videti https://www.askreach.eu/app-database/).

Imajte na umu da su pružalac usluge i regionalni administrator nezavisni od snabdevača proizvoda.

1. Glavne funkcije usluge

Možete da koristite naše usluge kako biste pružili informacije o SVHC u potrošačkim proizvodima kojih ste snabdevač. Molimo vas da pogledate stranicu sa najčešće postavljenim pitanjima (FAQ) koja su dostupna na interfejsu za snabdevače vezano za definiciju SVHC, pravo potrošača na informaciju o tim supstancama i obim ovog prava.

Ako primite zahteve potrošača koji su upućeni putem naše aplikacije možete odgovoriti na tri načina:

  1. Unos informacija o SVHC u AskREACH bazu podataka

Ako unesete podatke o SVHC u Vašim proizvodima (uključujući i ambalažu) u bazu podataka, potrošači će moći direktno da pristupe tim informacijama. Više nećete dobijati zahteve o SVHC za proizvode koje ste uneli u bazu putem ove aplikacije, dokle god redovno ažurirate podatke u bazi u skladu sa poslednjim izmenama na REACH Listi kandidata supstanci (https://echa.europa.eu/candidate-list-table).

  1. Odgovor putem e-mail poruke

Ako odgovorite na zahtev o prisustvu SVHC u proizvodima putem e-mail poruke, informacije iz vaše poruke biće poslate. AskREACH server proslediće vašu poruku licu koje je informaciju zatražilo i pohraniće je u u šifrovanom obliku, isključivo u tehničke svrhe.

  1. Direktan odgovor

Ako želite da vaš odgovor pošaljete tražiocu informacije direktno, možete da mu uzvratite e-mail i pozvati ga da svoj zahtev prosledi direktno na vašu e-mail adresu.

Ako ne odgovorite na zahtev o SVHC u roku od 30 dana, sistem će vam poslati podsetnik. Ako tražilac informacije bude želeo, nakon 45 dana će vam biti upućen ponovljen zahtev.

Kao deo usluge slaćemo vam e-mail poruke. Zahtevi potrošača će biti prosleđeni na e-mail adresu koju vi odredite za tu svrhu. Ostale poruke (npr. podsetnike da ažurirate podatke nakon dodavanja novih supstanci na tzv. Listi kandidata) biće poslate Vama kao kontakt osobi vaše kompanije.

2. Pristanak i registracija

U slučaju da odgovorite putem našeg sistema ili unesete podatke u našu bazu podataka morate dati svoj pristanak na uslove korišćenja i izjavu o zaštiti podataka. Ukoliko želite da unesete podatke u bazu morate da se registrujete sa imenom vaše kompanije, adresom i e-mail adresom (na koju ćete primati zahteve o SVHC), te adresom i e-mail adresom kontakt osobe. Naši regionalni administratori će zatim proveriti te podatke, a vi ćete morati da dokažete autentičnost vaše e-mail adrese. Nezavisno od toga jeste li registrovani u sistemu ili ne, uvek možete da precizirate na koju od e-mail adresa vaše kompanije treba da se šalju zahtevi potrošača. Kada se registrujete u sistem treba da odaberete korisničko ime i lozinku.

Vi garantujete da ste nam dostavili tačne, potpune, i važeće registracione podatke. Kao vaše jedinstveno ime u sistemu ne možete da odaberete ime za koje nemate pravo upotrebe ili ime druge osobe, s namerom da oponašate tu osobu.

Vi potvrđujete i garantujete da ste punoletni.

Koristićete naše usluge samo u korist vaše kompanije ili - ako ste konsultant - samo u korist vaših klijenata, a ne u ime ili u korist bilo koje treće strane, i samo poštujući sve zakone koji se na vas odnose. Ukoliko vam neki od važećih zakona brani upotrebu naše usluge, ne smete je koristiti. Ne možemo i nećemo preuzeti odgovornost za eventualno korišćenje naših usluga koje bi bilo protivno zakonu.

Vaš korisnički račun i lozinku nećete deliti ni sa kim i dužni ste da štitite bezbednost vašeg korisničkog računa i lozinke. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti na vašem korisničkom računu.

3. Procedura verifikacije

Verifikaciju (proveru) kompanija posle njihove registracije u sistemu obavlja regionalni administrator. Kompanije moraju da potvrde svoju želju da učestvuju e-mailom ili pismom poslato poštom. Verifikacijske potvrde se čuvaju zbog daljih referenci.

GCP brojevi i dodeljeni GTIN barkodovi proveravaju se njihovim upoređivanjem s podacima iz GS1 GEPIR baze podataka. Ovo se vrši automatizovano u najvećoj meri u kojoj je to moguće. U slučajevima kada to nije slučaj, time će se pozabaviti regionalni administratori.

Pored toga, regionalni administratori će proveravati e-mail adrese koje korisnici predlažu za uvrštanje na internu listu e-mail adresa. Personalizovane e-mail adrese ne uključuju se na ovu listu ukoliko je to moguće.

4. Šta je potrebno da imate u vidu kada unosite podatke?

Kao identifikator potrošačkih proizvoda najčešće se koristi GTIN barkod. Međutim, i privatni barkodovi takođe mogu biti uključeni.Ukoliko želite da unesete vaš privatni barkod sistem, molimo vas da kontaktirate regionalnog administratora u vašoj zemlji.

Kada se registrujete u naš sistem, morate da precizirate da li ste vlasnik barkoda, prodavac ili i jedno i drugo. Kao vlasnik barkoda morate da specificirate vaš GCP broj i/ili raspon barkodova, u suprotnom, sistem vas neće prihvatiti kao vlasnika barkoda. Ukoliko ste veletrgovac ili distributer, nemojte da izaberete opciju da ste vlasnik barkoda ili prodavac (trgovac na malo).

Potrošači mogu da unesu određene informacije o proizvodima: naziv proizvoda, brend i fotografiju. Ovi podaci koje su uneli potrošači su posebno označeni eng. „crowdsourced“ (kao podaci koje su uneli potrošači) i zamenjuju se čim snabdevač proizvoda unese svoje informacije za isti barkod. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu grešku ili propust u vezi sa podacima unetim od strane potrošača, kao ni za štetu koja može nastati u vezi sa tim.

Informacije o SVHC koje se unesu u sistem prikazuju se svim korisnicima aplikacije koji traže ovu informaciju putem sistema. Uvek je jasno prepoznatljivo da informacija potiče od vaše kompanije i da je vaša kompanija odgovorna za njenu tačnost. Informacije o SVHC specifične za pojedine kompanije može videti tehnički administrator (Luxembourg, Institute of Science and Technology LIST, rue du Brill 41, L-4422 Belvaux Luxembourg) i globalni administrator (German Environment Agency UBA, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Roslau, Nemačka).

Može se desiti da informacije o prisustvu SVHC u nekom proizvodu bude unesene od strane nekoliko prodavaca, veletrgovaca ili distributera. Moguće je da se zbog toga u bazi nađu kontradiktorne informacije.

Vaši kontakt podaci, GCP brojevi/rasponi barkodova, i informacije o tome koliko ste ažurni u odgovaranju na zahteve biće dostupne regionalnim administratorima kroz AskREACH sistem. Oni će tada kontaktirati kompanije koje ne odgovaraju na zahteve da utvrde koji su razlozi za to. Regionalni administratori (uključujući LIST i UBA-u) mogu da objavljuju anonimne statistike iz baze podataka. Druge podatke specifične za kompanije, mogu da vide samo regionalni administratori, u sklopu svoje aktivnosti pružanja podrške, i ako vi to dopustite. Ugovori o zaštiti podataka i poverljivosti sklopljeni su između UBA-e i LIST-a, UBA-e i organizacija regionalnih administratora, te između LIST-a i eksternog pružaoca usluge hostinga.

Svaki put kada se nove supstance dodaju na REACH Listu kandidata, o tome ćete dobiti obaveštenje. Ukoliko ne ažurirate informacije o SVHC u vašim proizvodima nakon što su nove supstance dodate na listu, odgovarajuća oznaka će biti dodata uz vaše podatke o SVHC. Podaci će se i dalje pokazivati korisnicima aplikacije, ali će uz njih stajati spomenuta oznaka. Moguće je da će vam korisnici aplikacije tada slati nove zahteve, dok ne ažurirate svoje podatke.

Vi osiguravate, garantujete i slažete se da nećete unositi ili postavljati sadržaj koji krši važeće zakone, uključujući i prava drugih. Sadržaji ne smeju da budu štetni, prevarni, da dovode u zabludu, da budu preteći, da zlostavljaju, narušavaju ugled, da budu vulgarni ili na bilo koji drugi način neprimereni. Korisnici aplikacije koji unose fotografije proizvoda u bazu, dobijaju obaveštenje o tome da fotografije mogu isključivo da prikazuju proizvode o kojima je reč, a ne lica, registarske tablice vozila, proizvode koji mogu da ukazuju u kojoj prodavnici je snimljena fotografija, itd.

Korisnik daje pružalacu aplikacije pravo, prostorno i vremenski neograničeno, neopozivo, neisključivo, prenosivo na treće strane i bez mogućnosti traženja naknade za autorska prava, da koristi sadržaj koji je uneo u sistem. Pružalac može da koristi taj sadržaj bilo kada. Ovo uključuje, naročito, pravo javnog pristupa putem evropskih aplikacija. Ova odredba ne utiče na korisnikovo pravo da trećim strana ustupa pravo na korišćenje sadržaja u skladu s pojedinim modelima licenciranja.

Za sve priloge korisnika, dajete dozvolu za prevod, izmene (u tehničke svrhe), reprodukciju, i druge postupke koji nam omogućuju da pružamo uslugu u bilo kojem slučaju. Ovo je samo dozvola - time se ne utiče na vaše vlasništvo nad prilozima korisnika. Ova dozvola je besplatna za bilo koji materijalni ili nematerijalni medij u Evropi.

Konačno, prihvatate i saglasni ste da ćemo možda morati da unesemo izmene u Vašim korisničkim prilozima kako bismo ih prilagodili i adaptirali tehničkim zahtevima mreža za povezivanje uređaja, servisa ili medija prilikom sprovođenja neophodnih tehničkih koraka kojima se obezbeđuju usluge za naše korisnike, a prethodno navedena dozvola uključuje i pravo da to i učinimo.

Takođe, zadržavamo pravo da, po sopstvenom nahođenju, u bilo kom trenutku uklonimo sadržaj koji ste priložili, ako neko tvrdi da se krše ovi uslovi. U tom slučaju bićete pravovremeno informisani.

Kada kreira svoj vlastiti sadržaj, snabdevač proizvoda se obavezuje da će poštovati važeće zakone (krivični zakon, zakon o konkurenciji, te zakone o zaštiti dece i mladih) i da neće kršiti prava trećih strana (ime, zaštitni znak, autorska prava i prava na zaštitu podataka).

U slučaju da sadržaj sadrži hipelink na stranice trećih strana, korisnik garantuje da ima pravo na korišćenje tih hiperlinkova i da su internet stranice na koje se referisao u skladu s važećim zakonima i pravima trećih strana.

Pružalac usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku da uskrati pristup određenom sadržaju. Na primer, ako sumnja da taj sadržaj krši važeće zakone ili prava trećih strana. Korisnik nema pravo da se žali na održavanje funkcionalnosti pojedinih usluga.

Zadržavamo pravo da proverimo informacije o SVHC u proizvodima koje se nalaze u bazi podataka AskREACH. Naši projektni partneri u LIFE AskREACH nasumično kupuju proizvode za koje su podaci o SVHC dostupni u bazi podataka, čiji se hemijski sastav zatim analizira. Ako se utvrdi da su SVHCs prisutne u proizvodima u koncentracijama iznad 0,1% m/m, iako je snabdevač u bazi podataka izjavio da to nije slučaj, kontaktiraće se snabdevač i daće mu se mogućnost da da izjavu pre bilo koje druge akcije. Rezultati analiza biće objavljeni. Neki projektni partneri zadržavaju pravo da objave imena odgovornih kompanija u svom izveštaju, zajedno sa rezultatima ispitivanja proizvoda koje su kupili. Zvanični izveštaj AskREACH neće sadržavati nazive kompanija. Projektni partneri mogu podneti prijavu nadležnoj inspekciji u slučaju kršenja zakonskih odredbi.

5. Što se dešava ako se proizvod više ne prodaje?

Proizvod koji se više ne prodaje možete da označite kao neaktivan. Bez obzira na to, podaci o SVHC treba da ostanu u bazi jer potrošači mogu još uvek da traže te informacije.

6. Kolizije bar kodova

Moguće je pohranjivanje podataka o prisustvu SVHC za različite proizvode koji imaju isti barkod ili različite verzije istog proizvoda s identičnim barkodom.

7. Pitanje jezika 

Zahteve potrošača primate na jeziku potrošača i na engleskom. Takođe ćete biti obavešteni o zemlji porekla potrošača, kako bi mu u e-mail poruci mogli odgovoriti na odgovarajućem jeziku, ako tako želite. Međutim, ukoliko unesete podatke o svom proizvodu u našu bazu, standardizovani podaci će biti automatski prevedeni.Nestrukturirani podaci poput informacija o bezbednoj upotrebi proizvoda, PDF verzije, linkovi za sada se ne prevode automatski. 

8. Prodavci - vlasnici barkodova

Potrošači će zahteve o SVHC uz pomoć naše aplikacije slati vlasnicima barkodova i prodavcima. Odgovornost davanja odgovora leži na onom kome je zahtev upućen. Zahtev upućen vlasniku barkoda, može biti, u kopiji, poslat i prodavcu. U tim slučajevima prodavac takođe dobija obaveštenje ako vlasnik barkoda nije dao odgovor nakon 30 dana (nakon čega se šalje podsetnik) i nakon 45 dana. Prodavac može sam odgovoriti na zahtev.

9. Dalje obaveze korisnika

Korisnik mora biti suzdržan od aktivnosti koje bi mogle da onemoguće ili preopterete rad portala ili tehničke infrastrukture koja stoji u pozadini. Bilo koje kršenje ovog pravila može značiti da će vam pristup uslugama biti onemogućen.

Ukoliko dođe do poteškoća u dostupnosti usluge ili nekih njenih funkcionalnosti, korisnik će bez odlaganja obavestiti pružalaca usluge o nastalim poteškoćama. Isto važi ako korisnik dobije informacije o sadržaju kojeg objavljuje treća strana, a koji očito krši važeće zakone o pravima trećih strana.

10. Ko je odgovoran za sadržaj koji unose/prenose treće strane

Sve informacije ili sadržaj koji putem naše usluge objavljuju ili prenose snabdevači proizvoda ili korisnici aplikacije isključiva su odgovornost lica od kojih je takav sadržaj potekao. Ne prihvatamo odgovornost za tačnost informacija koje su uneli snabdevači proizvoda ili potrošači. Mišljenja koja izražavaju snabdevači proizvoda i korisnici aplikacije, ne odražavaju nužno naša mišljenja.

Korisnici pristupaju svim takvim informacijama na sopstveni rizik i mi ne možemo da budemo odgovorni za bilo kakve štete ili gubitke koje bi neko mogao da pretrpi s tim u vezi. Ne možemo da kontrolišemo i nemamo obavezu da preduzimamo bilo kakve radnje u vezi sa tim kako korisnik interpretira i koristi sadržaje ili kako će da reaguje nakon što su došli u dodir sa sadržajem. Ovim putem nas oslobođate bilo kakve odgovornosti za vaše prihvatanje ili neprihvatanje sadržaja putem naših usluga. Ne možemo da garantujemo za identitet svih korisnika aplikacije s kojima bi mogli doći u dodir tokom korišćenja usluge i nismo odgovorni za to ko je dobio pristup aplikacijama.

11. Gde mogu da dobijem pomoć

Molimo vas da konsultujete uputstvo za korisnike na AskREACH internet strani ili na internet strani vašeg regionalnog administratora (videti https://www.askreach.eu/app-database). Uvek možete da proverite datoteku u koju se beleže izmene podataka na vašem korisničkom računu i na taj način da utvrdite koji je pojedinačni autor/urednik menjao podatke. Konačno, uvek možete da zatražite pomoć od vašeg regionalnog administratora (videti https://www.askreach.eu/app-database).

12. Što se dešava ako više ne želim da koristim sistem?

Ako želite da obrišete svoj korisnički račun iz našeg sistema pošaljite e-mail poruku s takvim zahtevom regionalnom administratoru. Pročitajte našu Politiku privatnosti i dozvole navedene gore da biste saznali kako tretiramo informacije koje nam šaljete u momentu kada prestanete da koristite naše usluge. Informacije o vašim proizvodima će ostati u bazi, ali će oni biti označeni kao neaktivni. Takođe, zadržavamo diskreciono pravo da obrišemo (ili obustavimo pristup) zbog bilo kog razloga, uključujući i vaše kršenje ovih pravila. Imamo pravo da samostalno odredimo da li ste prekršili bilo koje pravilo iz ovih Uslova korišćenja.

13. Zakon o autorskim pravima i zaštićenim znakovima

Materijali koji se prikazuju, izvode ili čine dostupnima putem naše usluge, što, pored ostalog, uključuje tekstove, grafičke prikaze, podatke, objave, fotografije, slike, ilustracije, priloge korisnika (na sve spomenuto referiraćemo se terminom "sadržaj") zaštićeni su zakonima o autorskim pravima i/ili intelektualnoj svojini. Ovim putem se obavezujete da ćete poštovati (i da nećete kršiti) sva upozorenja o autorskim pravima, pravila o zaštićenim znakovima, itd. za sav sadržaj kojem pristupate. Ovim putem pristajete da se suzdržite od upotrebe, kopiranja, reprodukcije, menjanja, prevođenja, objavljivanja, emitiranja, distribucije, izvođenja, unosa na Internet, prikazivanja, licenciranja, prodaje ili bilo koje druge vrste eksploatacije sadržaja kojeg niste vlasnik u bilo koju svrhu, ukoliko bi to bilo:

14. Odgovornost

Pružalac i regionalni administrator ne daju nikakvu garanciju na dostupnost, pouzdanost ili funkcionalnost intefejsa i baze podataka ili njihovu usklađenost sa vašim potrebama.

Odgovornost pružalaca je u potpunosti isključena, osim ako se nije radilo o namerno prouzrokovanoj šteti, krajnjem nemaru, povredama opasnim po život, telo ili zdravlje, prikrivanju nedostatka preduzetog u svrhu prevare, kršenju bitnih ugovornih obaveza ili odgovornosti propisane zakonom kojim se reguliše odgovornost za proizvode. Značajne ugovorne obaveze su one o čijem ispunjenju zavisi samo izvršenje ugovora, i na usklađenost s kojima se ugovorne strane mogu regularno osloniti. Naknada za kršenje bitnih ugovornih obaveza je ograničena na ugovorno tipičnu, predvidljivu štetu, osim u slučaju namere ili krajnjeg nemara.

Informacije iz baze podataka su dostupne onako kako su unesene ili primljene bez izričite ili prećutne garancije. Pružalac ili regionalni administrator ne može da garantuje za moguće greške ili nedostatke.

Svaka garancija o identitetu svih ostalih korisnika baze podataka ili aplikacije ili informacije koju oni prenose i sa kojima se vrši interakcija tokom korišćenja usluge je takođe isključena, kao i bilo kakvo obeštećenje ili pozivanje na odgovornost ili nadoknadu.

Korisnik baze podataka isključivo je odgovoran za korišćenje usluga i posebno za podatke i informacije koje se pružaju ili razmenjuju, kao i u slučaju bilo kakve direktne ili indirektne štete nanesene trećim licima. Korisnici baze podataka imaju isključivu odgovornost za tumačenje i upotrebu dobijenih informacija.

Pored toga, upotreba od strane korisnika baze podataka ne sme da dovede u zabludu treću stranu, posebno u pogledu sadržaja dobijene informacije, njihovog izvora i datuma ažuriranja.

15. Pravo na obeštećenje

Korisnik će obeštetiti pružaoca, regionalnog administratora i njegove zaposlene u slučaju bilo kakvih potraživanja treće strane koje se temelje na navodnom ili stvarnom kršenju prava i/ili kršenju prava trećih strana, koje se desilo kao posledica aktivnosti korisnika baze podataka, u vezi s korišćenjem naših usluga. Pored toga, korisnik baze podataka će nadoknaditi sve troškove koje bi pružalac usluge i/ili regionalni administrator mogao imati vezano za potraživanja trećih strana. Ovo se odnosi i na razumne troškove pravne obrane.

16. Jurisdikcija

Za ove uslove korišćenja nadležni su nemački zakoni i sud pokrajine Dessau-Rosslau (Nemačka). Za sporove između korisnika baze podataka i regionalnog administratora, primenjivaće se nacionalni zakoni i sudovi u državi regionalnog administratora.

17. Klauzula o pravnoj važnosti

U slučaju da neka od gore navedenih odredbi jeste ili postane pravno nevažeća, ostale odredbe nastavljaju da se primenjuju.