Version 20210323

Användarvillkor för databasen AskREACH inklusive användargränssnittet för företag

Dessa användarvillkor gäller användargränssnittet för företag och den databas som tillhandahålls av den tyska miljövårdsmyndigheten UBA (Umweltbundesamt, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Tyskland), härefter kallad ”leverantör”, vi, vår eller oss. Användargränssnittet för företag tillsammans med databasen och den nödvändiga affärslogiken kallas i följande text för tjänster. De har utvecklats av projektet LIFE AskREACH (LIFE 16 GIE/DE/00738).

Endast kommersiella leverantörer av konsumtionsprodukter från EU, EU-kandidatländer, ”potentiella EU-kandidatländer”, EES och EFTA, som i följande text kallas produktleverantör, din eller er, får använda tjänsterna och tillhandahålla information om särskilt farliga ämnen (SVHC – substances of very high concern) i de produkter de levererar. Dessutom kan en konsult som representerar sådana företag registrera varor.

Dessa tjänster är gratis.

Dessa användarvillkor är ett bindande avtal. Din tillgång till och användning av tjänsterna omfattas av dessa villkor, som du måste läsa och godkänna innan du får tillgång till och använder dig av tjänsterna. Användarvillkoren omfattar de bestämmelser som följer nedan samt de bestämmelser som finns i integritetspolicyn. Om någon av dessa bestämmelser ändras kommer du att bli informerad. I så fall kan du välja att inte godkänna de nya bestämmelserna men det innebär då att du inte längre kan använda tjänsterna. Om du vill fortsätta att använda tjänsterna efter att bestämmelserna ändrats måste du ge ditt samtycke till de nya bestämmelserna.

Leverantören gör sitt yttersta för att säkerställa en problemfri funktion av tjänsterna. Detta begränsas naturligtvis till de tjänster som leverantören själv kan påverka. Leverantören har möjlighet att helt eller delvis begränsa tillgång till tjänsterna, tillfälligt eller permanent, på grund av underhållsarbete, kapacitetsbehov och andra händelser utanför leverantörens kontroll.

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar om dessa användarvillkor eller våra tjänster är du välkommen att kontakta den regionala administratören i ditt land (se https://www.askreach.eu/app-database/).

Observera att leverantör och den regionala administratören är oberoende av produktleverantörerna.

1. Tjänsternas huvudsakliga funktion

Du kan använda våra tjänster för att tillhandahålla information om SVHC i de konsumtionsprodukter som du levererar. Vi hänvisar till FAQ-delen av användargränssnittet för företag för en beskrivning av SVHC, konsumenternas rätt till information och omfattningen av denna rättighet.

Det är gratis att använda våra tjänster.

Om du får konsumentförfrågningar via våra appar finns det tre olika sätt att besvara dem:

  1. ladda upp SVHC-information till AskREACH-databasen

Om du skriver in den SVHC-information som gäller dina varor (inklusive förpackning) direkt i databasen kan konsumenterna hitta uppgifterna där. Du kommer inte att få några SVHC-förfrågningar så länge du håller din information uppdaterad i enlighet med den aktuella kandidatförteckningen (https://.echa.europa.eu/candidate-list-table). 

  1. svara via e-post

Om du besvarar en SVHC-förfrågan via e-post kommer den information som du tillhandahåller i ditt mejl att överföras. AskREACH-servern vidarebefordrar mejlet till frågeställaren och cachar det av tekniska skäl i krypterad form i systemet.

  1. direkt kontakt

Om du själv vill skicka svaret till frågeställaren kan du göra det om du besvarar mejlet du fått och ber konsumenten att kontakta dig direkt via e-post. Systemet kommer då skicka svaret till konsumenten.

Om du inte besvarar en SVHC-förfrågan kommer systemet att skicka en påminnelse efter 30 dagar. Efter 45 dagar får du en ny förfrågan om frågeställaren vill det.

Vi kommer att skicka elektronisk post inom ramarna för dessa tjänster. Konsumentförfrågningar kommer att skickas till den e-postadress som du anger för detta syfte. Den e-postadressen visas i smartphone-appen och webb-appen. Annan e-post skickas till dig som kontaktperson för ditt företag (t.ex. påminnelser om att uppdatera dina uppgifter när kandidatförteckningen har uppdaterats).

2. Samtycke och registrering

Om du svarar via vårt system eller lägger in information i vår databas måste du ge ditt samtycke till våra användarvillkor och integritetspolicy. Om du vill lägga in information i databasen måste du registrera dig med ditt företagsnamn, postadress och e-postadress (för att ta emot SVHC-förfrågningar) samt namn och adress på en kontaktperson. Våra regionala administratörer kommer sedan att verifiera dessa uppgifter och du ombeds verifiera din e-postadress. Oavsett om du registrerar dig i systemet eller inte har du alltid möjlighet att ange till vilken (företrädesvis generiska) e-postadress på ditt företag som konsumentförfrågningar ska skickas. När du registrerar dig i systemet ombeds du välja ett användarnamn och ett lösenord.

Du intygar att de registreringsuppgifter som du anger är korrekta, kompletta och uppdaterade. Du får inte uppge ett namn som ID som du inte har rätt att använda, eller ett namn på en annan person och utge dig för att vara denna person.

Du garanterar och försäkrar att du är myndig.

Du kommer endast att använda tjänsterna till förmån för ditt företag eller, om du är konsult, till förmån för din uppdragsgivare och inte på uppdrag av eller till förmån för någon tredje part, och endast på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar. Om din användning av tjänsterna förbjuds enligt gällande lagar får du inte använda tjänsterna. Vi kan inte och kommer inte att ta ansvar för om din användning av tjänsterna är en lagöverträdelse.

Du måste skydda dina kontouppgifter och lösenord och du får inte dela dem med någon annan. Du ansvarar för alla aktiviteter kopplade till ditt konto.

3. Verifierings-/valideringsförfarande

Verifiering av produktleverantörer efter de registrerat sig i systemet görs av den regionala administratören i ditt land. Företag måste bekräfta önskemål om att registrera sig via e-post eller vanlig post. Verifieringen dokumenteras för framtida referenser.

När produktleverantörer gör anspråk på sina GCP (företagsprefix) och/eller GTIN-streckkodsintervall valideras dessa genom jämförelser med uppgifter i GS1 GEPIR-databasen. Detta sker i största möjliga utsträckning automatiskt. I annat fall kommer den regionala administratören att undersöka det närmare.

Den regionala administratören verifierar dessutom de e-postadresser som app-användarna eller produktleverantörerna föreslår ska ingå i systemets interna e-postförteckning. Personliga e-postadresser undantas i största möjliga utsträckning från dessa förteckningar.

4. Vad måste du ta hänsyn till när du lägger in information i tjänsterna?

Vi brukar använda GTIN-streckkoden som identifikation för konsumentprodukter. Även egna streckkoder kan inkluderas, vänligen kontakta den regionala administratören i ditt land om ni önskar göra detta.

När ni registrerar er för våra tjänster kommer ni att behöva uppge om ni är streckkodsägare, återförsäljare eller både och. Som streckkodsägare måste du ange ert GCP och/eller streckkodsintervall, annars kan inte systemet godkänna er som streckkodsägare. Om du är grossist eller distributör väljer du varken streckkodsägare eller återförsäljare.

Vi tillåter att konsumenter laddar upp viss produktinformation: artikelnamn, varumärke/företag och ett foto av produkten produkt. Denna information markeras som användargenererad information och ersätts så snart en produktleverantör laddar upp sina egna uppgifter om samma streckkod. Vi ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden av sådan information eller innehåll eller skador eller förluster ni kan lida i samband med detta.

Den SVHC-information som du lägger upp i systemet visas för alla app-användare som begär denna information via systemet. Det kommer att framgå klart och tydligt att informationen kommer från ditt företag och att ditt företag ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Företagsspecifik SVHC-information kan ses av appadministratören (Luxembourg Institute of Science and Technology LIST, rue du Brill 41, L-4422 Belvaux Luxembourg) och den globala administratören (German Environment Agency UBA, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau‑Rosslau).

Information om SVHC-innehåll i en angiven vara kan laddas upp av flera olika återförsäljare, grossister eller distributörer. Det är därför möjligt att databasen innehåller konflikt-information.

Dina kontaktuppgifter, ditt företagsprefix (GCP)/dina streckkodsintervall och information om ditt svarsbeteende kommer att göras tillgängligt för de regionala administratörerna via AskREACH-systemet. De kan sedan att kontakta de företag som inte svarar för att ta reda på varför. Regionala administratörer (inklusive LIST och UBA) har rätt att publicera anonym statistik från databasen. Andra företagsspecifika uppgifter än de som anges ovan kan endast ses av regionala administratörer inom ramverket för deras supporttjänster och med ditt medgivande. Avtal om dataskydd i enlighet med GDPR artikel 28 har slutits mellan UBA och LIST, UBA och de regionala administratörernas organisationer och mellan LIST och den externa hosten.

Du kommer att få en påminnelse om att uppdatera dina uppgifter varje gång REACH:s kandidatförteckning uppdateras av ECHA. Om du inte uppdaterar dina SVHC-uppgifter i databasen när en ny kandidatförteckning har publicerats kommer detta att synas som en kommentar. Informationen kommer fortfarande att visas för appanvändarna tillsammans med denna kommentar. App-användare kan då skicka nya konsumentförfrågningar tills dess att ni uppdaterar era uppgifter.

Du försäkrar, garanterar och godkänner att du inte skriver in eller lägger upp innehåll eller användarbidrag som bryter mot lagen eller andras rättigheter. Innehåll/bidrag får inte vara skadligt, bedrägligt, vilseledande, hotfullt, ofredande, ärekränkande, obscent eller på annat sätt stötande. Produktleverantörer som läggar upp produktfoton i databasen blir påminda om att dessa foton enbart ska avbilda aktuell konsumentprodukt, inga personer, registreringsskyltar, varor som kan visa i vilken butik fotot togs eller liknande.

Produktleverantörer ger leverantören rätt att oåterkalleligen, icke-exklusivt och royaltyfritt använda det innehåll som har lagts in på tjänsterna utan begränsning i tid och rum, samt att det får överföras till tredje part. Leverantören har rätt att använda innehållet när som helst. Detta gäller i synnerhet rätten till allmän tillgänglighet via de europeiska apparna. Dessa bestämmelser påverkar inte produktleverantörens rätt att ge tredje part rättigheter till innehållet under vissa licensieringsmodeller.

För alla dina användarbidrag ger du härmed tillstånd att översätta, modifiera (av tekniska skäl), reproducera och på andra sätt använda sådana användarbidrag för att vi ska kunna tillhandahålla dessa tjänster under alla omständigheter. Detta är endast ett tillstånd – ditt ägarskap för användarbidragen påverkas inte. Detta tillstånd är gratis för alla materiella och immateriella medier i Europa.

Slutligen accepterar och godkänner du att vi kan vara tvungna att göra ändringar i dina användarbidrag för att kunna justera och anpassa dem enligt de tekniska krav som ställs för nätverkskopplingar, enheter, tjänster eller media i samband med tekniska åtgärder som krävs för att vi ska kunna tillhanda tjänsterna till våra app-användare, och ovanstående tillstånd inkluderar rätten att göra detta.

Vi förbehåller oss också rätten att när som helst, på eget initiativ och med förvarning, radera innehåll från tjänsterna om någon hävdar att det innehåll ni har lagt upp strider mot dessa principer.

När produktleverantören skapar eget innehåll är denne skyldig att följa gällande lagar (t.ex. straffrättslig lagstiftning, konkurrenslagen och lagen om skydd av ungdomar) och inte kränka tredje parts rättigheter (t.ex. namn, varumärke, upphovsrätt och integritetsskydd).

I den händelse innehållet omfattar hyperlänkar till tredje parts sidor garanterar produktleverantören att denne har rätt att använda hyperlänken och att den webbplats som den leder till (landningssidan) är förenlig med gällande lagar och rättigheterna för tredje part.

Leverantören har rätt att när som helst blockera tillgång till individuellt innehåll, t.ex. vid misstanke om att det strider mot gällande lagar eller rättigheterna för tredje part. Användaren kan inte göra anspråk på underhåll av enskilda funktioner hos tjänsterna.

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera att informationen om innehåll av SVHC-ämnen i AskREACH:s databas stämmer. Våra projektpartners i LIFE AskREACH köper slumpmässigt in varor som lagts in i databasen för att göra kemiska analyser. Om testerna visar att en vara innehåller SVHC-ämnen i halter över 0,1% (vikt/vikt) trots att leverantören uppgivit att varan inte gör det kommer leverantören bli kontaktad och ges möjlighet att kommentera testresultaten innan vidare åtgärder vidtas. Testresultaten kommer publiceras. Vissa projektpartners förbehåller sig rätten att publicera de ansvariga företagens namn i sin egen rapport tillsammans med testresultaten för aktuella varor. Den officiella rapporten som ges ut av AskREACH kommer inte innehålla några företagsnamn. Ytterligare rättsliga åtgärder kan komma att initieras av projektpartner i händelse av bristande efterlevnad av befintlig lagstiftning.

5. Vad händer om en vara inte längre finns på marknaden?

Ni kan markera varan som inte längre finns på marknaden som inaktiv. SVHC-informationen borde fortfarande vara kvar i databasen eftersom konsumenter fortfarande kan vilja ha information om varans kemikalieinnehåll.

6. Streckkodskrockar

Det är möjligt att lagra SVHC-information om olika produkter som har samma streckkod eller olika versioner av samma artikel med identisk streckkod.

7. Språkfrågor

Du får en konsumentförfrågan på konsumentens språk och på engelska. Du kommer också att få veta var konsumenten befinner sig så att du kan svara på rätt språk via e-post om du vill. Lägger du upp din produktinformation i vår databas kommer det att visas en automatisk översättning av standarduppgifterna. I dagsläget översätts inte informella uppgifter såsom information om säker användning, pdf:er, länkar osv.

8. Återförsäljare – streckkodsägare

Konsumenter kommer att skicka SVHC-förfrågningar via våra appar till streckkodsägare och återförsäljare. Förfrågningsmottagaren ansvarar för att förfrågan blir besvarad. En kopia av en förfrågan som adresseras till streckkodsägaren kan skickas till återförsäljaren. I sådana fall får även återförsäljaren besked om en SVHC-förfrågan inte besvaras av produktens streckkodsägare inom 30 dagar (påminnelse) och igen efter 45 dagar. Återförsäljaren kan välja att själv besvara frågan.

9. Ytterligare skyldigheter för användaren

Användaren måste avstå från aktivitet som kan försämra och/eller överbelasta portalens funktion eller den bakomliggande tekniska infrastrukturen. Handlingar som strider mot detta kommer att upphäva er rätt att använda eller få tillgång till tjänsterna.

Om användningen eller funktionaliteten av tjänsterna störs ska användaren omgående informera leverantören eller den regionala administratören om denna störning. Detsamma gäller om användaren erhåller information om innehåll som har publicerats av tredje part som på ett uppenbart sätt strider mot gällande lagar eller rättigheterna för tredje part.

10. Vem ansvarar för information som läggs upp/överförs av tredje part?

Ansvaret för den information eller innehåll som publiceras eller överförs via tjänsterna av databas- eller app-användare ligger hos upphovsmannen. Vi tar inget ansvar för korrektheten i den information som lämnas av produktleverantörer eller konsumenter. Åsikter som uttrycks av databas- eller app-användare återspeglar inte nödvändigtvis våra egna ståndpunkter.

Produktleverantörer eller app-användare får tillgång till sådan information och innehåll på egen risk och vi är inte ansvariga för eventuella fel eller utelämnanden i sådan information eller innehåll, eller för eventuella skador eller förluster som kan uppstå i samband med detta. Vi kan inte kontrollera och har ingen skyldighet att vidta åtgärder för hur databas- och app-användare tolkar och använder innehållet, eller vilka åtgärder de vidtar när de har fått ta del av innehållet. Du befriar oss härmed från ansvar för ditt mottagande av eller invändningar mot innehållet i tjänsterna. Vi kan inte garantera identiteten på samtliga app-användare som du interagerar med när du använder tjänsterna och vi är inte ansvariga för vem som får tillgång till apparna.

Du kommer att bli meddelad via e-post om uppdateringar i SVHC:s kandidatförteckning och andra SVHC- och produktrelaterade juridiska uppdateringar så att du kan göra lämpliga uppdateringar för den SVHC-information som du har lagt upp i vår databas.

11. Var kan jag få hjälp?

Vi hänvisar till användar-guiden på AskREACH:s hemsida eller din regionala administratörs hemsida (se https://www.askreach.eu/app-database/). Du kan alltid granska uppgifterna i din ändringslogg för manipulering av data på ditt konto och på så sätt spåra modifieringar till respektive författare/redigerare.

Slutligen är du alltid välkommen att kontakta din regionala administratör för hjälp (se https://www.askreach.eu/app-database/).

12. Vad händer om jag inte vill använda tjänsterna längre?

Du kan när som helst radera ditt konto från vårt system. Läs igenom vår integritetspolicy och de tillstånd som listas ovan för att få veta mer om hur vi behandlar den information som du har lämnat till oss när du upphör att använda våra tjänster. Information om dina produkter kommer att finnas kvar i databasen men vara markerade som inaktiva. Vi kan också avsluta (eller stänga av tillgången till) din användning av tjänsterna efter vårt gottfinnande, oavsett skäl, inklusive om du bryter mot dessa villkor. Vi har ensamrätt på att bestämma om du bryter mot någon av de begränsningar som formuleras i dessa villkor.

13. Upphovsrätt och varumärkesrättigheter

Det material som visas, används eller görs tillgängligt på eller via tjänsterna, inklusive men inte begränsat till text, grafik, data, produkter, fotografier, bilder, illustrationer, användarbidrag osv. (allt detta kallas ”innehåll”), är skyddat av upphovsrätt och/eller andra immaterialrättsliga lagar. Du samtycker till att följa samtliga meddelanden om upphovsrätt, varumärkeslagar, information och begränsningar för allt innehåll du får tillgång till. Du samtycker till att avstå från att använda, kopiera, reproducera, modifiera, översätta, publicera, överföra, distribuera, utföra, ladda upp, visa, licensiera, sälja eller på annat sätt exploatera innehåll som inte ägs av dig, oavsett syfte

14. Ansvarsskyldighet

Leverantören och den regionala administratören kan inte garantera användargränssnittets eller databasens tillgänglighet, tillförlitlighet, funktionalitet eller lämplighet för dina syften.

Ansvarsskyldighet är i allt väsentligt undantaget annat än för uppsåtlighet, grov vårdslöshet, skada av människoliv (fysiskt eller psykiskt), grundat på ett antagande om kvalitetsgaranti, olovligt undanhållande av brister eller brott mot grundläggande avtalsskyldighet eller ansvarsskyldighet i enlighet med produktansvarslagen. Grundläggande avtalsförpliktelser är sådana som vid sitt uppfyllande möjliggör korrekt genomförande av kontraktet och som de avtalsslutande parterna regelmässigt förlitar sig på. Kompensation för brott mot grundläggande avtalsförpliktelser begränsas till avtalstypiska skador som kan förutses, förutom uppsåtlighet och grov vårdslöshet.

Informationen från databasen görs tillgänglig som den har producerats eller mottagits utan någon uttrycklig eller implicit garanti. Varken leverantören eller den regionala administratören kan garantera att det inte finns några defekter eller möjliga fel.

Vi kan ge några garantier för att databas- eller app-användares identiteter är korrekta. Vi kan heller inte garantera att den information som de lagt in i systemet är sann. Alla fordringar mot oss eller krav på ansvar eller ersättning är därför uteslutet.

Det är enbart databas-användaren som är ansvarig för användningen av tjänsterna och särskilt de uppgifter och information som tillhandahålls och utbyts, även i händelse av direkt eller indirekt skada på tredje part. Databas-användare är enskilt ansvariga för sin tolkning och användning av den erhållna informationen.

Användningen av databas-användaren får dessutom inte vilseleda tredje part, särskilt inte informationsinnehållet, källan och datum för uppdatering.

15. Regressrätt

Databas-användaren ska ersätta leverantören, den regionala administratören och dess anställda eller agenter för alla anspråk från tredje part i händelse av anspråk baserade på påstådda eller verkliga överträdelser av rättigheter, och/eller rättigheterna för tredje part genom åtgärder som har vidtagits av databas-användaren i samband med användningen av tjänsterna. Dessutom ska databas-användaren ersätta samtliga utgifter som uppstått för leverantören och den regionala administratören i samband med anspråk från tredje part. Återbetalningsbara kostnader gäller även rimliga kostnader för rättsligt försvar.

  1. Domsrätt

Dessa användarvillkor följer tysk lag och är föremål för exklusiv behörighet för domstolen i Dessau-Rosslau (Tyskland). För tvister mellan databas-användaren och den regionala administratören gäller respektive lands nationella lagstiftning. Domstolarna i den regionala administratörens land är ansvariga.

17. Uppdelningsklausul

Om något av de ovan nämnda villkoren är eller blir ogiltigt fortsätter övriga villkor att gälla.